MENU
บริการในรูปแบบต่าง ๆ
ปัจจุบันเรามีบริการต่าง ๆ ให้ท่านได้เลือกใช้มากมาย
เมื่อเทคโนโลยี กับ ภาคธุรกิจ
ต้องรวมเป็นหนึ่ง

"เมื่อเทคโนโลยีต้องรวมเป็นหนึ่ง" อาจเป็นการแสดงถึงความสำคัญของการรวมกันหรือการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นได้ผลดีมากขึ้น นี่เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจของการนำเทคโนโลยีที่แตกต่างกันมาใช้งานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการรวมเทคโนโลยีอาจช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน หลายปีที่ผ่านมาที่ทีมงานได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยี ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และเพื่อตอบสนองภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง จนทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการทำงานใหม่ ประกอบกับระบบเดิมที่มีอยู่ไม่สามารถใช้งานได้กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งทีมงานได้ตระหนักถึงจุดนี้ จึงได้เตรียมแผนรับมือและเทคโนโลยีต่าง เพื่อให้สามารถรองรับกับธุรกิจต่าง ๆได้อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่า เราพร้อมแล้วที่จะพาธุรกิจของท่านก้าวไปในโลก ดิจิทัล ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ระบบงานต่าง ๆ ที่เราได้พัฒนา
ปัจจุบันมีเรามีระบบงานหลากหลายประเภท ที่ได้พัฒนาออกสู่ตลาด

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM)

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ กลยุทธ์ตลอดจนกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กรตามมิติต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการทำงานตามหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อความสำเร็จขององค์กรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เราจึงได้พัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยคำนึงถึงรูปแบบกลวิธีในการใช้งาน จากการทำงานจริง จึงทำให้ได้ระบบการบันทึกเวลา และจัดการค่าตอบแทน ทั้งระบบรายเดือนและรายวันที่สมบูรณ์แบบ

SEE MORE

ระบบขายสินค้าออนไลน์หรือ E-Commerce

ระบบขายสินค้าออนไลน์หรือ E-Commerce คือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจหรือบุคคลที่สนใจสามารถขายสินค้าหรือบริการของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีการทำธุรกรรมการซื้อขายและการชำระเงินออนไลน์เป็นหลัก

SEE MORE

ระบบบริหารคลินิก (Clinic Management System)

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการและบริหารงานภายในคลินิกทางการแพทย์หรือสถานพยาบาลที่มีการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ทีมงานได้ทำการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการบันทึกข้อมูลและกระบวนการทางกระดาษ และช่วยในการติดตามข้อมูลผู้ป่วยและการนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

SEE MORE