บริการให้คำปรึกษาและดูแลปัญหาทั้ง Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานภายในองค์กร